Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ministerstwo Sprawiedliwości uruchomiło Projekt „Sieć okręgowych i lokalnych punktów pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”. Na terenie naszego województwa, na realizację wym. projektu dofinansowanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej uzyskało Stowarzyszenie „SOS dla Rodziny” z siedzibą w Szczecinie, które m.in. w Świnoujściu będzie świadczyło pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem mieści się w Urzędzie Miasta Świnoujście przy ul. Wojska Polskiego 1/5, na parterze – stanowisko obsługi interesanta.

Godziny funkcjonowania (po godzinach pracy urzędu):

poniedziałek i wtorek – 15.35-18.35, tel. 663 605 604.

W ramach punktu istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologa i radcy prawnego, po uprzednim spotkaniu z pracownikiem pierwszego kontaktu.

Jaką pomoc można uzyskać:

BEZPŁATNĄ dla osób pokrzywdzonych i ich rodzin, która obejmuje:

pomoc psychologiczną,
pomoc prawną oraz mediacje,
pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,
pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
finansową m.in. na: pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych, pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych, pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania, finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat, finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów transportu w związku z otrzymywaną pomocą, pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych, pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej, finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego – obozy, kolonie.

BEZPŁATNA dla świadków i ich rodzin, która obejmuje:

pomoc psychologiczną,
pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Głównym celem lokalnych punktów jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją oraz zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom należnych im uprawnień, zarówno w trakcie trwania procedur karnych, jak i po ich zakończeniu.

www.swinoujscie.pl Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz