Regulamin V II MARSZU NORDIC WALKING w Świnoujściu

Regulamin V II MARSZU NORDIC WALKING w Świnoujściu
Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie pod nazwą: V II Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2019”.

1. ORGANIZATOR
1. Organizatorem głównym jest: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie .
Współorganizatorami są:
Polska Federacja Nordic Walking
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
2. Pod nazwą lokalnego organizatora rozumie się Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu działający w strukturach Miejskiego Domu Kultury w Świnoujściu.

Organizatorem lokalnym VII MARSZU NORDIC WALKING Studentów UTW w Świnoujściu 2019 jest:
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świnoujściu, działający przy Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu, jako instytucji prawnej.

Adres korespondencyjny:
ul. Wojska Polskiego 1/1;
72-600 Świnoujście
tel. 91 321 59 49
e-mail: utw@mdk.swinoujscie.pl

2. DEFINICJA MARSZU NORDIC WALKING
Marsz Nordic Walking to przemieszczanie się ruchem naprzemiennym, krokiem do przodu z zachowaniem stałego kontaktu z ziemią (podłożem). Podczas marszu używa się specjalnie wykonanych kijów do Nordic Walking.

3. CELE IMPREZY
popularyzacja i upowszechnianie Nordic Walking, jako najprostszej formy ruchowej człowieka,
propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia,
promocja miasta Świnoujście i okolic ze szczególnym uwzględnieniem atrakcji turystycznej jaką jest świnoujska plaża.

4. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
Marsz odbędzie się dnia 11 maja 2019 r. (sobota), start o godzinie 11.00
Miejsce startu: Centrum Koordynacji Działań Ratowniczych (plaża, ul. Powstańców Śląskich)
Trasa Marszu:
Dystans: 5 km – obowiązkowy dla uczestników marszu
wariant długi – 2,5 km plażą w kierunku granicy i nawrót na punkcie kontrolnym,
Dystans : 2 km – dla sympatyków marszu ( nie obowiązkowy z myślą o osobach mniej sprawnych ruchowo)
dystans 2 km – wariant krótki – 1 km plażą w kierunku Stawy Młyny i nawrót na punkcie kontrolnym
Trasa ma charakter terenowy z wyraźnie wskazanym kierunkiem marszu. Na trasie mogą wystąpić przeszkody.
Biuro marszu: namiot przy CKDR
Biuro zawodów czynne: 11 maja 2019 (sobota), w godz. 10.00 – 13:00

5. UCZESTNICTWO
Prawo do uczestniczenia w Marszu mają:
wyłącznie osoby pełnoletnie, które podczas weryfikacji w biurze zawodów okażą dokument tożsamości,
nie mają przeciwwskazań lekarskich,
podpiszą Oświadczenie o starcie w Marszu na własną odpowiedzialność,

Wymagane jest terminowe dopełnienie formalności zgłoszeniowych (punkt 9. regulaminu).

6. ORGANIZACJA MARSZU
UTW odpowiada za:
lokalną promocję Marszu;
kontakt z sekretariatem akcji z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1;
zamieszczenia relacji oraz fotografii z marszu w mediach i na własnej stronie internetowej.

Każdy z UTW w zakresie działań wskazanych w niniejszym paragrafie działa na własny koszt i ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym biorących udział w marszu przez niego organizowanym (uczestników marszu, osób trenujących oraz publiczności), za zgodność swoich działań z prawem.
Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w Marszu. Organizator nie zapewnia Uczestnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu chorób, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem Uczestnika w imprezie, oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.

7. FORMUŁA MARSZU
Obydwa warianty marszu odbędą się ze startu wspólnego.
Zawodników obowiązuje limit czasowy na pokonanie dystansu: 11:00 – 13:00.
Regulamin V II MARSZU NORDIC WALKING w Świnoujściu [1]

8. GODZINA STARTU
Start głównego marszu o godz. 11:00

9. ZGŁOSZENIA
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się wyłącznie w biurze zawodów.
Nie obowiązuje limit miejsc.
Dopuszczeni do startu zostaną wyłącznie uczestnicy, którzy:
wypełnią formularz zgłoszeniowy
zostaną zarejestrowani

10. OPŁATY
Udział w Marszu jest bezpłatny.

11. DYSKWALIFIKACJA
Dyskwalifikacja zawodnika, uczestnika Marszu może nastąpić za:
sposób poruszania niezgodny z podaną definicją marszu Nordic Walking w pkt 2,
nie udzielenie pierwszej pomocy w nagłym wypadku,
otrzymania jakiejkolwiek pomocy zewnętrznej (poza przypadkami losowymi jak np.
złamanie kijka),
zboczenie z wyznaczonej trasy,
niesportowe zachowanie: nieustępowanie trasy wyprzedzającemu, popychanie lub wywracanie uczestnika Marszu,
nieposzanowanie środowiska – porzucanie sprzętu lub śmieci,
brak wymaganego wyposażenia,
wszelkie naruszenie reguł sportowego zachowania.

12. SPRZĘT I WYPOSAŻENIE UCZESTNIKÓW MARSZU
Podstawowe obowiązkowe wyposażenie zawodnika:
strój sportowy odpowiedni do warunków atmosferycznych,
obuwie sportowe,
kije do Nordic Walking.
nie istnieje możliwość wypożyczenia kijów.

13. NAGRODY
klasyfikacja w VII Marszu Nordic Walking studentów UTW w Świnoujściu 2019; ok. 5,0 km – marsz rekreacyjny bez nagród

14. SPRAWY SANITARNE
W rejonie startu/mety jest sanitariat.

15. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia zapisów na VII Marsz w Nordic Walking studentów UTW w Świnoujściu 2019 i udziału w nim.
2. Organizator zapewnia, iż dane osobowe uczestników przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji przedsięwzięcia oraz dla celów marketingowych Organizatora.
3. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Uczestnik marszu ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

marsz odbędzie się bez względu na pogodę,
wszyscy uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,
zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie,
opiekę lekarską na czas trwania imprezy zapewnia organizator,
Organizator nie pokrywa kosztów medycznych lub transportu związanych z obecnością lub uczestnictwem w marszu,
sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator. Uczestnik Marszu ma prawo złożenia protestu. Decyzja organizatora podniesiona w sprawie protestu jest wiążąca i ostateczna,
Organizator nie zapewnia szatni i nie przechowuje za rzeczy wartościowych uczestników w depozycie.

Regulamin jest wersja ostateczną.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 27.03.2019 roku.
UTW Źródło: iswinoujscie.pl

Podziel się!

Dodaj komentarz