Mieszkaniec: Zniszczono bezmyślnie jedno z cenniejszych przyrodniczo miejsc!

Mieszkaniec: Zniszczono bezmyślnie jedno z cenniejszych przyrodniczo miejsc!
Jednym z niewielu dzikich zakątków są okolice fosy przy Forcie Zachodnim, gdzie nie dotarła jeszcze niszcząca siła elektrycznych pił napędzanych wizją kolejnego apartamentowca. Miejsce, jak dotąd, stanowi siedlisko przyrodnicze, jest oazą dla zwierząt, ptaków płazów i gadów. Niestety, najwyraźniej to już przeszłość, jak wynika z gwałtownych zmian, które tam zachodzą. W sprawie zdewastowania środowiska naturalnego, jeden z mieszkańców chce interwencji.

– Zwracam się z prośbą o podjęcie niezwłocznie interwencji w sprawie niszczenia przez Miasto ważnego siedliska przyrodniczego, które powstało przy fosie fortu zachodniego. Proszę się zapytać Pana Prezydenta:
1. w jakim celu usunięto drzewa przy fosie
2. proszę by prezydent przedstawił aktualne opracowanie przyrodnicze, że usuwając martwe czy zamierające drzewa nie zniszczono gniazd ptasich, gatunków chronionych, zimowisk i letnich ukryć nietoperzy itp.
3. do 15.10 obowiązuje zgodnie z ustawą o ochronie przyrody okres ochronny dla ptaków. w związku z tym nie wolno bez zgody niszczyć ich siedlisk.
czy Miasto uzyskało decyzję derogacyjną z RDOŚ na odstępstwa od zakazów
4. teren ten jest w strefie uzdrowiskowej a to wiąże się z zakazem usuwania drzew.
5. teren ten jest wpisany do rejestru zabytków. czy miasto uzyskało zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew oraz na inne prace przy zabytku

Zniszczono bezmyślnie jedno z cenniejszych przyrodniczo miejsc. O tym jak ważne są martwe i zamierające drzewa można poczytać w bardzo ciekawym opracowaniu pn. Drugie życie drzew wydanym przez WWF
Mieszkaniec: Zniszczono bezmyślnie jedno z cenniejszych przyrodniczo miejsc! [1]

———————————————————————————————————-
– Obecnie prowadzone są prace polegające na uprzątnięciu skutków huraganowych wiatrów, które wystąpiły na terenie Gminy na początku bieżącego roku. Zakres prac obejmuje wyłącznie usunięcie wywrotów i złomów, zebranie odpadów oraz pozostałości po przeprowadzonych pracach, w tym wydobycie wywrotów, których pozostawienie zagrażałoby konstrukcji fosy a także osobom korzystającym z tego terenu w celach rekreacyjnych. Zatem Gmina Miasto Świnoujście nie usuwa martwych oraz zamierających drzew ze wskazanej lokalizacji.

W pierwszym etapie, tuż po zaistnieniu warunków pogodowych, które skutkowały powstaniem szkód na terenie Gminy Miasto Świnoujście, powiadomiono Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o działaniach, które zostaną podjęte przy fosie i w Parku Zdrojowym. Wówczas również zachęcano mieszkańców zainteresowanych pozyskaniem drewna do kontaktu z Urzędem Miasta Świnoujście i uczestnictwa w akcji „Sprzątamy po burzy”. Mieszkańcy pozyskiwali drewno nieodpłatnie w zamian za jego uprzątnięcie, wybierając te łatwo dostępne. Wobec braku satysfakcjonującego zainteresowania mieszkańców przedsięwzięciem, gałęzie, konary, powalone i złamane drzewa, szczególnie z terenów trudno dostępnych przy fosie usuwa profesjonalna firma, posiadająca wykwalifikowanego specjalistę z zakresu ornitologii i dendrologii, który dokonywał oględzin drzew pod względem zasiedlenia ich i okolic przez zwierzęta. Drzewa nie posiadały czynnych gniazd i siedlisk gatunków fauny objętych ochroną, leżały na gruncie lub były połamane i nie występowały na nich siedliska nietoperzy w tym zimowiska oraz letnie schronienia. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania przepisów prawa powszechnego i miejscowego z zakresu ochrony środowiska i ochrony terenów zieleni i zadrzewień.

Ponadto informuję, iż prace sanitarne na terenach zieleni polegające na usuwaniu powałów i złomów należą do ogólnie pojętych prac pielęgnacyjnych prowadzonych w drzewostanie na terenach zieleni parkowej i leśnej. Nie są one zakazane Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301). Dodatkowo, czyszczenia sanitarne z powałów, złomów czy martwych drzew nie wymagają uzyskania odstępstw od zakazów w stosunku dla gatunków chronionej fauny od 16 października do końca lutego, jeśli takowe siedliska lub gniazda znajdują się w miejscu prac lub ich okolicy. Wynika to z zapisów § 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. 2016 poz. 2186), ani też nie istnieje obowiązek wykonywania opracowań przyrodniczych na prowadzenie prac w tym zakresie.

Na uwagę zasługuje fakt, iż prace pielęgnacyjne podjęte w tej części Parku Zdrojowego zostały bardzo pozytywnie przyjęte przez mieszkańców oraz turystów dość licznie korzystających z jego walorów rekreacyjnych. Miasto Świnoujście jako zarządca terenu jest odpowiedzialne za właściwy stan, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo w miejscach udostępnionych publicznie.

Jarosław Jaz
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Świnoujście
Biuro Informacji i Konsultacji Społecznych
Urząd Miasta Świnoujście
————————————————————————————————————–
źródło: www.iswinoujscie.pl