Port Szczecin-Świnoujście – zaglądamy na portowe inwestycje

Port Szczecin-Świnoujście - zaglądamy na portowe inwestycje
Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA to jeden z liderów inwestycyjnych w regionie. Obecnie w portach trwają inwestycje, których wartość przekracza dwa miliardy złotych. Wszystko po to, by utrzymać stały rozwój portów, stwarzać warunki i możliwości do obsługi większej ilości ładunków aniżeli obecnie.

Po zakończeniu inwestycji port w Szczecinie zyska nowe i zmodernizowane nabrzeża w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego, dostosowane parametrami do obsługi większych jednostek, jakie będą zawijać do portu w Szczecinie, po modernizacji toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 m.
Terminal promowy w Świnoujściu będzie przystosowany do obsługi transportu intermodalnego. Rozbudowywany jest terminal LNG poprzez budowę dodatkowego stanowiska rozładunkowo-załadunkowego do obsługi mniejszych jednostek LNG: gazowców, bunkierek oraz jednostek feederowych.

Z kolei za sprawą inwestycji związanych z budową nowej i modernizacją istniejącej infrastruktury technicznej, oba porty będą bardziej przyjazne środowisku. Systematycznej poprawie ulega też infrastruktura dostępowa, w tym drogi i kolej łączące porty z zapleczem. Przedsięwzięciem, które wpłynie pozytywnie na gospodarkę kraju i regionu oraz dopełni ofertę obu portów będzie z pewnością Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu.

Rozbudowa terminalu LNG

Główne elementy infrastruktury, która powstanie w ramach realizacji projektu „Nabrzeże” w zakresie umownym określonym przez ZMPSiŚ to między innymi: pomost załadunkowy o wymiarach około 64 x 44 m wraz ze wszystkimi niezbędnymi urządzeniami i wyposażeniem, dalby cumownicze i odbojowe wyposażone w zestawy haków cumowniczych typu QRH – szybko zwalniających (Quick Release Hooks), pomosty komunikacyjne pomiędzy dalbami, system odbojowy – odbojnice typu SCN – stożkowe (Super Cone Fenders), pachoły cumownicze umieszczone na pomoście załadunkowym oraz na niektórych dalbach odbojowych, Zintegrowany Morski System Bezpieczeństwa Nawigacji (Pilotage, Navigation and Docking System) oraz estakada rurociągów o długości około 250 m posadowiona na palach zwieńczonych belkami żelbetowymi, na których posadowiona będzie stalowa konstrukcja wsporcza pod żelbetowe koryto rurociągów technologicznych. Estakada rurociągów będzie łączyć pomost załadunkowy z estakadą rurociągów na lądzie. W ramach projektu „Nabrzeże” zostaną również wykonane prace czerpalne obejmujące pogłębienie akwenu do głębokości technicznej 14,5 m.
Zakończono prace czerpalne związane z rozbudową oraz pogłębieniem istniejącej obrotnicy w Porcie Zewnętrznym w Świnoujściu, prace palowe – łącznie wbito 288 sztuk pali stalowych, prace związane z betonowaniem głowic pali, prace związane z wytwarzaniem elementów prefabrykowanych estakady dojazdowej, technologicznej oraz przeładunkowej, zakończono montaż prefabrykatów na powyższych obiektach, prace zbrojarskie na estakadzie dojazdowej oraz przeładunkowej oraz prace zbrojarskie i betoniarskie na estakadzie technologicznej, która w dniu 31.05.2022 roku została przekazana do spółki Gaz-System celem możliwości rozpoczęcia montażu technologii. 

W toku są prace zbrojarskie oraz betoniarskie na dalbach cumowniczych i cumowniczo-odbojowych, związane z betonowaniem płyty estakady przeładunkowej oraz płyty estakady dojazdowej oraz prace związane z konstrukcją zbiornika na ocieki.

Do końca br. roku zaplanowano zakończenie prac żelbetowych, montaż urządzeń sanitarnych, sieci energetycznych oraz teletechnicznych, a także systemu odbojowego i cumownicznego wraz z montażem systemu Zintegrowanego Morskiego Systemu Bezpieczeństwa Nawigacyjnego (system PNDS). Planowany termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023. Obecny stan zaawansowania to 78 proc.
Port Szczecin-Świnoujście - zaglądamy na portowe inwestycje [1]


Przystosowanie Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego

Trwają roboty żelbetowe na nabrzeżu i wyposażeniowe na estakadzie. Konstrukcja posadowienia, połączenie nabrzeża nr 5 z nabrzeżem nr 6 – zrealizowane. Plac manipulacyjny pomiędzy ulicą Duńską a Dworcową – zrealizowany, plac pomiędzy ulicą Dworcową, a wiązką torów kolejowych –   zrealizowany. Plac pomiędzy wiązką torów kolejowych a linią nabrzeża – stan zaawansowania 25 proc. Układ torów kolejowych zrealizowany, estakada na torami kolejowymi wykonana w 75 proc. Trwają roboty związane z budową najazdów. Konstrukcja stalowa rampy przeładunkowej została wykonana i zamontowana w łożu – stan zaawansowania 75 proc. System intermodalny 50 proc. Zwieńczeniem robót będzie montaż nowego rękawa pasażerskiego, który obecnie powstaje w Hiszpanii – stan zaawansowania 90 proc. Ogółem rzeczowy  stan zaawansowania  inwestycji wynosi około 76 proc.. Zakończenie robót to koniec marca 2023 r.

Infrastruktura techniczna
Na terenie obu portów układane są linie kablowe średniego i niskiego napięcia, sieci telekomunikacyjne, wodne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na terenie przy ul. Hryniewieckiego zakończono układanie sieci ciepłowniczych preizolowanych. Obecnie trwają podobne prace na terenie Łasztowni. Na Terminalu Promowym  w Świnoujściu zakończono rozbiórkę starej oczyszczalni ścieków biologiczno – chemicznej.  Dużym wyzwaniem wykonawczym są będące w toku prace przy budowie zbiorników retencyjno – uśredniających, które umożliwią odprowadzenie ścieków sanitarnych z terenu terminala promowego oraz z promów do sieci komunalnej. Termin zakończenia inwestycji drugie półrocze 2023 r.

Port Szczecin – Basen Kaszubski

Wykonanie rzeczowe projektu 50 proc. Najbardziej zaawansowane prace są na nab. Dąbrowieckim 75 proc., dalej nabrzeże Chorzowskie plus Uskok Gliwicki, 40 proc. W lipcu br. rozpoczęły się roboty czerpalne oraz refulacja najpierw do Basenu Noteckiego celem jego zalądowienia. Zakonczono prace związane z rozpoznaniem i wydobyciem ferromagnetyków. Zakończenie wszystkich prac planowane jest na III kwartał 2024.Port Szczecin-Świnoujście - zaglądamy na portowe inwestycje [2]

Port Szczecin – Kanał Dębicki
Wykonanie rzeczowe na poziomie 44 proc. Na Ostrowie Grabowskim trwają prace związane z wykonaniem konstrukcji żelbetowej nab. Norweskiego. Zakończyły się roboty kafarowe – wykonano kotwy gruntowe oraz ściankę szczelną. Również na nabrzeżu Duńskim roboty kafarowe są na ukończeniu i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na nab. Czeskim na I etapie zakończono roboty kafarowe i rozpoczęto roboty żelbetowe. Na Ostrowie Mieleńskim budowane jest pole odkładu refulatu, powstał specjalny most umożliwiający przemieszczanie się samochodów w ten rejon.

Rozpoczęto roboty czerpalne w Kanale Dębickim. Zakończenie prac jest planowane na II kwartał 2024.
Projekty mają wsparcie z funduszy unijnego instrumentu finansowego CEF (Łącząc Europę) oraz z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

(Monika Woźniak-Lewandowska, ZMPSiŚ)