RIO zbadało uchwałę Rady Miasta. Ma spore wątpliwości

RIO zbadało uchwałę Rady Miasta. Ma spore wątpliwości
Regionalna Izba Obrachunkowa ze Szczecina zwróciła się z pismem do przewodniczącej świnoujskiej Rady Miasta, Elżbiety Jabłońskiej. Z jego treści możemy się dowiedzieć, że RIO ma spore wątpliwości odnośnie prawidłowości jednej z uchwał. Mowa o uchwale z 26 stycznia 2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Jak możemy przeczytać w przesłanym przez RIO piśmie we wstępnej ocenie Kolegium przedmiotowa uchwała budzi wątpliwości co do zgodności z postanowieniami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840), w szczególności z treścią art. 81 ust. 1 tej ustawy, w kontekście przekazania na mocy § 11a ust. 3 badanej uchwały Prezydentowi Miasta Świnoujście kompetencji do określenia trybu, terminu naboru wniosków o dotację w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wzoru wniosku. Jednocześnie w drodze § 11a ust. 2 zastosowano odesłanie do Uchwały Nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, co może budzić wątpliwości w zakresie prawidłowości stosowania zasad udzielania dotacji na nakłady określone w art. 77 ww. ustawy.

Co teraz?

W tej sprawie Regionalna Izba Obrachunkowa wszczęła postępowania. Podejmie decyzję, czy uchwała zostanie uznana za nieważną w całości czy tylko w części.

Jaki będzie finał postępowania RIO dowiemy się na początku marca.

źródło: www.iswinoujscie.pl