W związku z zarządzoną przerwą w obradach LXXVI sesji Rady Miasta, stanowisko Kierownika Biura Prawnego Urzędu Miasta

W związku z zarządzoną przerwą w obradach LXXVI sesji Rady Miasta, stanowisko Kierownika Biura Prawnego Urzędu Miasta
Podczas sesji Rady Miasta Świnoujścia w dniu 30 marca 2023 r., po przeprowadzeniu dyskusji nad jednym z punktów porządku obrad Przewodnicząca Rady zarządziła przerwę w obradach wyznaczając kolejny termin obrad. Część radnych niezadowolona z tej decyzji gwałtownie zaprotestowała zarzucając Przewodniczącej działanie niezgodne ze Statutem Miasta Świnoujście, wskazując w szczególności, iż po zakończeniu dyskusji Przewodnicząca ma obowiązek zarządzić głosowanie.

Biuro Prawne nie podziela poglądu ww. radnych o naruszeniu przez Przewodniczącą zasad statutowych. Statut porusza kwestię przerwy w obradach zasadniczo w dwóch przepisach. Przepis § 49. 1 przyznaje każdemu z radnych prawo zgłoszenia wniosku formalnego, w tym wniosku o zarządzenie przerwy. Zgłoszony wniosek Przewodniczący ma obowiązek poddać niezwłocznie pod głosowanie. Z kolei przepis § 55. 1. przyznaje już tylko wyłącznie Przewodniczącemu samodzielne prawo zarządzenia przerwy, wskazując przykładowe przesłanki takiego zarządzenia, w tym m.in. niemożność rozpatrzenia wszystkich punktów zatwierdzonego porządku dziennego obrad. Wskazane wyżej uprawnienie Przewodniczącego do samodzielnego podjęcia decyzji o zarządzeniu przerwy stanowi uszczegółowienie zakresu jego zadań określonych w § 14. 2. Statutu (patrz. lit b): do zadań przewodniczącego należy przewodniczenie obradom rady). Uprawnienie każdego radnego (w tym także pełniącego funkcję Przewodniczącego Rady) do zgłoszenia formalnego wniosku o zarządzenie przerwy oraz uprawnienie Przewodniczącego do zarządzenia przerwy to dwa odrębne, niezależne od siebie uprawnienia, przy czym Przewodniczący jako radny może skorzystać z każdego z nich odrębnie. Należy w tym miejscu podkreślić, iż Statut nie wymaga od Przewodniczącego korzystającego z uprawnienia przewidzianego w § 55. 1., aby poprzedził swoją decyzję stosownym wnioskiem przegłosowanym następnie przez całą Radę. Nadto, wypada zaznaczyć, iż swoją decyzję o ogłoszeniu przerwy w obradach w dniu 30 marca 2023 r. Przewodnicząca Rady poprzedziła informacją o przekroczeniu czasu trwania obrad w tym dniu, wyznaczonego na początku sesji do godz. 19.00, czasu – podkreślmy – kilkukrotnie, dodatkowo sygnalizowanego w trakcie obrad.

Powyższe stanowisko nie stoi w jakiejkolwiek sprzeczności z przepisem § 50. 1 Statutu, który stanowi, iż po wyczerpaniu listy mówców przewodniczący zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania nad projektem uchwały. Należy mieć na uwadze , iż przepis ten znajduje się w tej części Statutu Miasta, która określa porządek sesji, czyli kolejność czynności podejmowanych w ramach uchwalonego przez radnych porządku obrad. Nie wprowadza on natomiast bezwzględnego obowiązku natychmiastowego zarządzenia głosowania po zamknięciu dyskusji i nie wyklucza możliwości zarządzenia przerwy w obradach, także na etapie pomiędzy zamkniętą dyskusją, a głosowaniem. Tego rodzaju przerwy były wielokrotnie zarządzane z różnych przyczyn i to zarówno merytorycznych (uzgodnienie stanowisk klubów, wprowadzenie niezbędnych poprawek do projektu uchwały), jak i czysto proceduralnych (zebranie wymaganego kworum ) i to na różny czas, od kilkunastu minut, nawet do kilu dni. Tego rodzaju zarządzenia wydawane w trakcie wielu kadencji i przez różnych przewodniczących nie były do tego czasu kwestionowane, sam Statut zaś nie określa limitu czasowego przerwy.

31.03.2023 r.
Kierownik Biura Prawnego
Urzędu Miasta Świnoujście
Radca Prawny
Maciej Nowicki